Tharos

Tharos

H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η ΑΝΚΟ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης οι κάτωθι δράσεις:

  • Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

1.1 Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των Πολύ Μικρών Μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει για έξοδα κάτω των 10.000€, το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019με επιχορήγηση ποσού από 1.000 € κατ' ελάχιστο έως 1.800 € (μέγιστο). Στα ποσά εξόδων επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% θα συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών, ενοικίων, παροχών σε εργαζόμενους και διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 27/1/2021 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 31/3/2021 και ώρα 15:00.

1.2 Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε πληθώρα ΚΑΔ των τομέων μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, μεταφορών, κατασκευών, κ.λ.π. προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μέσω στοχευμένων ενεργειών, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 5,5 εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός των επιχορηγούμενων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 15.000,00€ έως 280.000,00€ με επιχορήγηση έως και 70% και χρηματοδότηση μεγάλης γκάμας επιλέξιμων δαπανών (κτηριακά, εξοπλισμός-λογισμικό, μεταφορικά μέσα, πιστοποιήσεις, αμοιβές συμβούλων, λειτουργικές δαπάνες, μισθολογικό κόστος νέας θέσης).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 27/1/2021 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 31/3/2021 και ώρα 15:00.

  • Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ την περίοδο αυτή είναι ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων οι εξής Δράσεις:

2.1) Δράση : «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

Η εν λόγω Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων του τουριστικού κλάδου, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο, αυτόνομα/μεμονωμένα ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου) ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100 ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για ένα χώρο εστίασης ή ανά ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα ανέρχεται σε 5.000€.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 4/1/2021 και ώρα 15:00 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 28/04/2021 και ώρα 17:00.

2.2) Δράση : «E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 80 εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% και έως 5.000€ κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

Επίσης επιχορηγεί σε ποσοστό 100% έως 1.500€ την αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 22/2/2021 και ώρα 13:00 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 24/3/2021 και ώρα 15:00.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αίτηση συμμετοχής για κάθε Δράση αναφέρονται αναλυτικά στις Αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων (www.espa.grwww.antagonistikotita.grwww.efepae.grwww.kepa-anem.gr και www.anko.gr)

Ερωτήσεις-Απαντήσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

 

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις Δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησης, ήτοι :

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

β)στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610-24022 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο "Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και επίσης μπορούν να απευθύνονται και στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια.

Ο αιώνιος θυμός των Ελλήνων και το τραύμα των Τούρκων για το millet-I sadika

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Έλληνες και ξένοι διανοητές προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα και παράλληλα να διερευνήσουν την ελληνική και τουρκική άποψη για το ιστορικό γεγονός.

Με το βιβλίο του που πρόσφατα έχει εκδοθεί ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μας περιγράφει τα 200 χρόνια συλλογικής… νευρικής κρίσης των Ελλήνων και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης Esra ¨Οzsϋer το τραύμα των Τούρκων από το Φετίχ στην Εξέγερση.

Στον Όμηρο μας λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος η λέξη θυμός σημαίνει την ψυχή, την καρδιά, την ίδια τη ζωή.

Η δική μας ανάσταση κουβαλάει ήρωες και μάρτυρες. Οι περισσότεροι Έλληνες θυμόμαστε την Επανάσταση του 21 ως μια σειρά ηρωικών ή μαρτυρικών πράξεων.

Έτσι η συλλογική εθνική μας εγγραφή έγινε σε ένα υπερβατικό τοπίο όπου οι ήρωες Αθανάσιος Διάκος, ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης κ.α. έδρασαν ταυτόχρονα ως ο Χριστός ή ο Λεωνίδας και έτσι οι αγωνιστές του ’21 μπορούσαν να ιδωθούν ως απόγονοι και ισάξιοι των αρχαίων ελλήνων που διεκδικούν μαχητικά την εθνική τους ελευθερία ως χριστιανοί ορθόδοξοι (ομόδοξοι των Ευρωπαίων), θυσιάζονται για την χριστιανική τους πίστη αλλά ταυτόχρονα η ελληνική επανάσταση είναι του Ελληνισμού, της ελληνικής αρχαιότητας. Στη δόμηση αυτών των δύο μοτίβων η υψηλή διανόηση συναντήθηκε και συγχωνεύτηκε με τη λαϊκή κουλτούρα. Η ένωση αυτή δεν ήταν ανώδυνη. Η εμπέδωση της λέξης πατρίδα ζυμώθηκε με ανταρσίες, αμφισβητήσεις, δολοφονίες, εξοστρακισμούς. Από την αρχή ακόμη ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε, και ο Οθων οδηγήθηκε σε έξωση χωρίς ποτέ να καταλάβει ακριβώς ποια ήταν η χώρα που κλήθηκε να κυβερνήσει. Κι ας τον γοήτευε.

Αν υπάρχει όμως ένα θαύμα στην επανάσταση καταλήγει ο Τ. Θεοδωρόπουλος είναι ότι παρ’ όλα αυτά κατάφεραν και την πατρίδα τους να βρουν και κράτος να φτιάξουν.

Και είπαν: «Ο Θεός της Ελλάδας είναι μεγάλος και τον εμπιστεύτηκαν. Κράτησαν όμως το θυμό τους και συνέχισαν να κάνουν τα ίδια μέχρι σήμερα.»

Η Esra Ozsϋer αναλύει και προσπαθεί να εξηγήσει το τραύμα και το θυμό που δημιούργησε στη χώρα της ως ιστορικό γεγονός η επανάσταση του 1821.

 Στην ιστορία της Τουρκίας, η εξέγερση του Μοριά του 1821 είναι ένα ιστορικό συμβάν που πρώτη φορά έφερε στην επιφάνεια τα αισθήματα θυμού που μπορούσαν να θεωρηθούν «αρνητική εγγραφή» κατά των Ελλήνων. Διότι, όταν αξιολογείται από την οπτική της πολιτικής ψυχολογίας, η απώλεια ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου ξεκινά τη διαδικασία του πόνου και του πένθους και τελικά το πένθος μετατρέπεται σε θυμό. Ωστόσο δεδομένου ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει θρήνος στις πολιτικά και στρατιωτικά εξευτελιστικές καταστροφές, η διαδικασία πένθους, που ξεκινά συχνά από την απώλεια και την αλλαγή, μπορεί να είναι δύσκολη υπό ορισμένες συνθήκες, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεπώς πολιτικές παραχωρήσεις, όπως η παράδοση γης σε μια περιοχή στον εχθρό δεν είναι εύκολο να γίνουν αποδεκτές.

Στην τουρκική ιστορία επικρατεί γενικώς σιωπή για την εξέγερση του Μοριά το 1821 που επέτυχε το 1829 και δημιούργησε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος.

Η σιωπή οφείλεται στο ότι η εξέγερση του Μοριά σηματοδοτεί την απώλεια εδαφών των Οθωμανών στα Βαλκάνια.

Γιατί, ενώ δεν υπήρχε καμία ένδειξη περί τούτου, το να γεννηθεί ξαφνικά ελληνικό κράτος προκάλεσε έκπληξη στους πάντες.

Η τουρκική ιστορία γενικώς αντιπαρέρχεται με σιωπή κάποια γεγονότα τα οποία θεωρούνται εθνικά τραύματα. Αυτό ισχύει κυρίως από την περίοδο των Νεότουρκων (1908) που θεωρείται η αρχή του τουρκικού εκσυγχρονισμού, ως και το 1923, οπότε ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία. Ιδίως η αίσθηση που προκλήθηκε μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, με την απώλεια των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη, στο επόμενο διάστημα έμεινε στην Τουρκική Δημοκρατία ως κληρονομιά ιδεολογικής παράνοιας. Διότι μετά την απώλεια το να αισθάνεσαι συνεχώς τον εαυτό σου ως θύμα ή να νιώθεις διαρκώς υπό απειλή είναι μια από τις αντιδράσεις των κοινοτήτων που έζησαν κάποιο τραύμα. Και η εξέγερση του Μοριά το 1821, η οποία είναι ο πρώτος κρίκος της τραυματικής περιόδου στην τουρκική ιστοριογραφία, είναι η αφήγηση της προδοσίας που ξεκίνησε από μέσα και δεν μνημονεύεται πολύ. Αλλά και δεν ξεχνιέται.

 Συνεπώς το ελληνικό έθνος που κάποτε ονομαζόταν «πιστό έθνος (millet-i sadika) μετατράπηκε σε απάνθρωπους προδότες που χτυπούν ύπουλα. Τελικά τα εδάφη που κατέκτησε η κραταιά Οθωμανική Αυτοκρατορία με Φετίχ (Άλωση) τα απώλεσε με «εξεγέρσεις» οι οποίες επισκίασαν το ένδοξο πνεύμα της Άλωσης. Η άποψη που προβάλλεται στην τουρκική ιστοριογραφία είναι ότι οι εξεγέρσεις που έγιναν στα Βαλκάνια ήταν αποτέλεσμα της αχαριστίας των Ελλήνων και των άλλων βαλκανικών εθνών που ζούσαν ήσυχα κάτω από την ειρήνη των Οθωμανών. Όπως οι Έλληνες, έτσι και τα άλλα βαλκανικά έθνη που εξεγέρθηκαν είχαν υποκινηθεί από τη Γαλλική Επανάσταση, τον εθνικισμό και από ξένο δάκτυλο. Δηλαδή η λέξη – κλειδί της πορείας των εξεγέρσεων είναι η λέξη «υποκίνηση».

 Η εξέγερση του Μοριά, που στην τουρκική συλλογική μνήμη θεωρείται ως ήττα, δεν αναφέρεται εκτενώς στα τουρκικά βιβλία ιστορίας. Αν γινόταν εκτενέστερη αναφορά, αυτό θα σήμαινε την επίσημη αναγνώριση της εξέγερσης που προέκυψε από το απελευθερωτικό κίνημα των Ελλήνων. Αυτή η περίοδος περνάει υποτονικά στα τουρκικά βιβλία Ιστορίας, επειδή προβάλλει ένα τέτοιο επαναστατικό κίνημα, που σηματοδότησε την καταστροφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από μέσα, ως νίκη της ανεξαρτησίας στη μνήμη του τουρκικού έθνους. Επειδή ο πρώτος λαός, που κατέστρεψε από μέσα το κράτος, ήταν οι Έλληνες που θεωρούνταν millet-I sadika (πιστό έθνος) στην τουρκική κοινή γνώμη, η εξέγερση του Μοριά το 1821, αυτό το ιστορικό γεγονός, μετατράπηκε σε «επιλεγμένο τραύμα». Έτσι η εξέγερση του Μοριά το 1821, είναι η αφετηρία που διαμόρφωσε την πρώτη εικόνα του «προδότη Έλληνα» στην τουρκική κοινότητα. Η εξέγερση του Μοριά, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «τραύμα» στην εθνική μνήμη σκιαγράφησε τους Έλληνες με εικόνες όπως αναξιόπιστοι, εξαρτημένοι από το εξωτερικό, προδότες. Η εξέγερση του Μοριά στην εθνική τουρκική μνήμη απέχει πολύ από το να θεωρείται απλώς μια κίνηση αντίστασης που έγινε ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι η αφήγηση ενός εθνικού τραύματος και ίσως μιας προδοσίας.”

Με αυτό το υπόβαθρο εύκολα εξηγούνται οι απόψεις των γειτόνων μας και η έλλειψη κατανόησης και αποδοχής των εκατέρωθεν απόψεων. Απλά θα σημειώσουμε ότι παρόμοια τραύματα οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί λαοί τα θεράπευσαν και έκαναν το επόμενο βήμα. Κάποτε βέβαια θα φτάσει η ώρα να ωριμάσουν και οι λαοί της περιοχής μας και οι πληγές του παρελθόντος να θεραπευτούν για το καλό όλων μας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωστόσο φαίνεται ότι τα τραύματα των λαών δύσκολα θεραπεύονται και η εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ λένε ότι αντικατοπτρίζει τις αντιθέσεις του εμφυλίου πολέμου στην Αμερική σχεδόν 200 χρόνια μετά.

 

Μ.Κ.

 

Περισσότεροι από 8.000 μαθητές / μαθήτριες και πάνω από 400 σχολεία σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν φέτος στην Πανελλαδική Καμπάνια #milatora2021 που πραγματοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας ένωσαν τις φωνές τους και έστειλαν ηχηρά μηνύματα ενάντια στη μάστιγα του Bullying. Ας τα ακούσουμε!

Λόγω τεράστιας συμμετοχής δόθηκε παράταση στα σχολεία έως 12/3 για την αποστολή των μηνυμάτων τους, που προβάλλονται στο milatora.gr

#milatora2021

 

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με αφορμή την 6η Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Μαθητικό Δίκτυο YouSmile του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε Διαδικτυακή Εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας #milatora2021, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν μαθητές και μαθήτριες καθώς και οι έφηβοι και έφηβες μέλη της «Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού» που έχει συγκροτήσει το YouSmile, οι οποίοι μίλησαν για το φαινόμενο, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ζήτημα του Διαδικτυακού Bullying, που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις, απειλώντας την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε:

● Παρουσίαση των προτάσεων για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου από την Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μαθητικού Δικτύου «YouSmile»
● Παρουσίαση των έργων που δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία πανελλαδικά, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην καμπάνια #milatora2021
● Παρουσίαση του video που ετοίμασαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μαθητικού Δικτύου YouSmile με θέμα το Cyber Bullying. Tο συγκεκριμένο σποτ αποτέλεσε το έναυσμα πολλά παιδιά να βρουν το θάρρος να επικοινωνήσουν στην Γραμμή SOS 1056, ή στο CHAT1056 και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού να μιλήσουν ανοικτά και να φανερώσουν ότι υποφέρουν από τη φρίκη του εκφοβισμού.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως η οποία μεταξύ άλλων τόνισε: «Η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση συνιστά μια αφορμή να ενώσουμε τις φωνές μας και να πούμε ένα δυνατό ΌΧΙ στη σχολική Βία και στον εκφοβισμό. Ως Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουμε αναλάβει δράσεις ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει μόνο, ανυπεράσπιστο, εκτεθειμένο. Μεταξύ άλλων, προχωράμε σε ενημερωτικές καμπάνιες με Οργανισμούς, Ιδιώτες, Υπουργεία, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι πολύτιμος συνεργάτης και άλλους. Φέτος που η τηλε-εκπαίδευση μπήκε σε όλα τα σπίτια, η προστασία από τους κινδύνους του Διαδικτύου αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις σας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα της σχολικής βίας, κατά του εκφοβισμού, του Bullying και του Cyberbullying. Ένα είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε μέσα από τη σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση: Μιλήστε! Mιλήστε Τώρα! Κανένα παιδί δεν είναι μόνο».

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, η οποία αναφέρθηκε στην 6η Μαρτίου, ως μία μέρα για σκέψη, προβληματισμό και δράση. Αναφερόμενη στο φαινόμενο του Cyberbullying τόνισε: «Ο διαδικτυακός εκφοβισμός παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας, όπως και διεθνώς. Για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του απαιτείται συνεχής μελέτη και ανάδειξη των αιτιών που τον δημιουργούν, συνεργασία ειδικών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, καθώς και θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Γιατί η ουσία δεν είναι να απαγορεύσουμε στα παιδιά τη χρήση του διαδικτύου αλλά να τα μάθουμε να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα και να προστατεύονται από τις αρνητικές επιπτώσεις».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Το Bullying είναι ένα νοσηρό φαινόμενο που εξαπλώνεται και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Δεν απασχολεί μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά πλέον αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Συνδέεται ευθέως με τον ρατσισμό απέναντι σε κάθε είδους ανισότητες, την κανονικοποίηση της Βίας, αλλά και τη ρητορική του μίσους. Το θέμα της παρενόχλησης και της κακοποίησης, ιδίως των ανηλίκων, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και στον τομέα του αθλητισμού.» Ο κ. Αυγενάκης περαιτέρω αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Αθλητισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Σύμφωνο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενάντια σε κάθε μορφή Βίας.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, (ΕΑΝ - European Antibullying Network) Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων, από κάθε γωνιά της Ελλάδας παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των παιδιών εθελοντών του ΥουSmile για να πουν ένα δυνατό ΟΧΙ στο Bullying και να ενώσουν τις φωνές τους για να μην υποφέρει κανένα παιδί. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας που ως καθ’ ύλιν αρμόδιο μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε και εμείς στον αγώνα ενάντια στην Eνδοσχολική Βία και τον εκφοβισμό με τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία μας με παιδιά. Στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, προσθέτουμε νέες δράσεις στα ήδη υπάρχοντα εργαλεία και στις δραστηριότητες του Οργανισμού μας. Ιδρύσαμε την Ακαδημία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «Smile Academy» για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και στάσεων ζωής μικρών και μεγάλων, με απώτερο σκοπό την ευημερία των παιδιών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους».

Ο Ψυχολόγος και Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Στέφανος Αλεβίζος αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του φαινομένου μεταφέροντας το μήνυμα της αξίας του αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας και υπογραμμίζοντας ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την Γραμμή SOS 1056 αλλά και τις Δράσεις Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί στην εκπαιδευτική κοινότητα, βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε γονιό και εκπαιδευτικό.

Από το 2013 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο έχει και την Προεδρία στο Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου ενάντια στην Ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό (EAN-European Antibullying Network) και το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Δίκτυο Μαθητών του Οργανισμού «ΥouSmile», έχει ξεκινήσει την καμπάνια #milatora, η οποία είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εστιάζει στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Μάλιστα, η καμπάνια #milatora αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γίνομαι Εθελοντής - Υπερασπίζομαι τα Δικαιώματά μου» του Οργανισμού, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Από το 2013 και μέχρι σήμερα στην καμπάνια #milatora, έχουν συμμετάσχει ενεργά 22.000 μαθητές και μαθήτριες από 800 σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης πανελλαδικά.

Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων «Παιδί και Γραμματόσημο», που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση του εκφοβισμού, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατέκλυσαν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφίσες που μετέφεραν το ηχηρό μήνυμα «Stop Bullying». Η δράση, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=0TB_ZYdRSMEΤις θέσεις και προτάσεις των παιδιών μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ

Το video «Πες μου ότι σου κάνουν Bullying» μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=g_c2JyT6kMM Πλάνα και δηλώσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε / κατεβάσετε εδώ
https://drive.google.com/drive/folders/1_oOvKC0rlnboNs3hRvOV2vesSulsOaC5?usp=sharing 

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 210-3306140
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι υπεγράφη η απόφαση για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το λιανεμπόριο στις περιοχές που ήταν σε «αυστηρό» Lockdown κατά την περίοδο των εορτών και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ούτε με την μέθοδο του «click away», όπως οι περιοχές της Δυτικής Αττικής αλλά και της Κοζάνης στη Δυτική Μακεδονία. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν έκτακτη επιχορήγηση, η οποία δεν θα είναι ούτε επιστρεπτέα ούτε δάνειο, 3000 ευρώ η κάθε μία και 1000 ευρώ ανά εργαζόμενο που απασχολεί.

Σήμερα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στην Κυβέρνηση ότι πράττει το σωστό και τηρεί τις δεσμεύσεις που είχε κάνει καιρό πριν, όταν έγινε και η μεγάλη μας κινητοποίηση, που λάβαμε τη δέσμευση ότι θα υπάρχουν ειδικά μέτρα στήριξης για την περιοχή μας.

Οφείλουμε επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους τους τοπικούς Βουλευτές, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Κοζάνης που πίεσαν ο καθένας από τη θέση που του αναλογεί, και διεκδίκησαν την ειδική μεταχείριση με ειδικά μέτρα για τις εμπορικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που μείναμε με κλειστά καταστήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σήμερα γίνεται εμφανές ότι όταν αγωνιζόμαστε, όταν προσπαθούμε και διεκδικούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και όταν δρούμε οργανωμένα, ψύχραιμα και πιστεύουμε ότι οι απαιτήσεις μας είναι λογικές, ορθές και οι προτάσεις μας ρεαλιστικές μπορούμε να πετύχουμε πολλά! Ίσως όχι όλα αλλά σίγουρα πολλά!

Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μην μείνει καμία επιχείρηση χωρίς οικονομική ενίσχυση! Όλοι μαζί δυναμικά για να έχουμε την Αγορά που μας αξίζει στον τόπο που αγαπάμε!

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

 

 

Σε συνέχεια της μεγάλης κινητοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι επανειλημμένες σεισμικές δονήσεις στη ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, ο Ε.Ε.Σ. αναπτύσσει μία ακόμη κίνηση συμπαράστασης των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας. Για το λόγο αυτό άνοιξε λογαριασμό τραπέζης προς ενίσχυση των σεισμόπληκτων, με στόχο να συγκεντρωθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσό.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά παρακαλούνται να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013 IBAN: GR2602602400000300201205013

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Σεισμός – Ελασσόνα». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 36 09 825 ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr.

Επιπλέον, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει κάλεσμα στο κόσμο για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.), προκειμένου να ενισχύσουν τη προσπάθεια του για παροχή σίτισης στους πληγέντες της περιοχής, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ολική ή μερική κατάρρευση και διαβιούν προσωρινά σε ανοικτούς χώρους.

Σημείο Συγκέντρωσης Τροφίμων:

-Γραφεία Περιφ. Τμήματος Κοζάνης, Διογένους 1 & Χαρ. Μεγδάνη

Τηλ: 2461025219

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-13:00 & 18:00-20:00

 

 

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος πριν ένα μήνα κατά την επίσκεψή μου στο Υπουργείο, μου ανέφερε ότι προετοιμάζει πρόγραμμα χρηματοδότησης, οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις της ΠΕ Κοζάνης, ύψους 3.000 ευρώ. Προαναγγέλλοντάς το και με σχετική ανάρτησή του στο twitter του Υπουργείου.

Με τη σημερινή ανακοίνωσή του από το βήμα της Βουλής, για  έκτακτη επιχορήγηση 3.000 ευρώ κάθε επιχείρησης λιανικού εμπορίου της ΠΕ Κοζάνης και 1.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, ενισχύονται εκείνες οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές, με αυστηρότερο lockdown και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, με καμία μέθοδο, λόγω των εκτάκτων και πολύ αυστηρών, τότε μέτρων, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ούτε με τη μέθοδο του click away, με την οποία λειτούργησε η υπόλοιπη αγορά, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Τα 1000 ευρώ ανά εργαζόμενο αφορούν τους εργοδότες, εφόσον οι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή εργασιών.

Η σχετική πρόσκληση του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ θα είναι στον αέρα τις επόμενες μέρες.

Θα ακολουθήσει πρόγραμμα χρηματοδότησης σε Πανελλήνια επίπεδο, άρα και για την ΠΕ Κοζάνης, για όσες επιχειρήσεις δεν επιχορηγήθηκαν.

Συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας και για άλλα προγράμματα χρηματοδότησης, ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, γιατί η περιοχή μας επλήγη περισσότερο , λόγω του παρατεταμένου lockdown.

 

 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.215, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων, τα 1.057 εντοπίστηκαν στην Αττική, με τον κεντρικό τομέα Αθηνών να παραμένει υπό ασφυκτική πίεση με 314 κρούσματα και τον Πειραιά να ακολουθεί με 184. Στα 247 τα νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, στα 107 στην Αχαΐα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 201.677 (ημερήσια μεταβολή +1,1%), εκ των οποίων το 51,7% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 71 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.885 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 32, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.664 θάνατοι. Το 95,8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 451 (το 68,3% είναι άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84,7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.398 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 402 (ημερήσια μεταβολή +10,14%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 335 ασθενείς.  21 στην Π.Ε. Κοζάνης. 1 στην Π.Ε. Φλώρινας – 2 στην Π.Ε. Γρεβενών και 5 στην Π.Ε. Καστοριάς.

 

Με το Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας κ. Παναγιώτη Μπογιατζίδη συναντήθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειάρχης έθεσε στο Διοικητή της 3ης Υ.Π.Ε., εκ νέου το θέμα των νέων τμημάτων που έχουν ζητηθεί από την Περιφερειακή Αρχή, όπως αυτό του Πνευμονολογικού Τμήματος του Μαμάτσειου Γ.Ν. Κοζάνης και του Ογκολογικού Τμήματος του Μποδοσάκειου Γ.Ν. Πτολεμαίδας. 

Επιπλέον, ο κ. Κασαπίδης, ενημερώθηκε από τον κ. Μπογιατζίδη για την πορεία του Εμβολιαστικού Προγράμματος στην Περιφέρεια, ζητώντας αφενός την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Εμβολιαστικών Κέντρων της Δυτικής Μακεδονίας και αφετέρου την αύξηση των διαθέσιμων εμβολίων με στόχο την επιτάχυνση των εμβολιασμών.

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα όλων των εμβολιαστικών κέντρων της Δυτικής Μακεδονίας προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων πολιτών.

«Για μία ακόμη φορά ο Κορυφαίος Πρωταθλητής του τόπου μας Μίλτος Τεντόγλου μας έκανε και πάλι πολύ υπερήφανους καθώς απόψε πέτυχε μία τεράστια νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας. Αγαπητέ Μίλτο, όλοι οι Γρεβενιώτες σου εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συγχαρητήρια για τη σπουδαία σου παγκόσμια επιτυχία, νιώθοντας ταυτόχρονα βαθιά ευγνώμονες διότι η χρυσή πορεία που διαγράφεις στο διεθνή αθλητισμό διακρίνεται για την εργατικότητα, το πάθος και κυρίως για το ήθος που σε χαρακτηρίζει και σε κάνει ξεχωριστό. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός!»

 

 

 

Το πρώτο άλμα του Μίλτου ήταν στα 8.35μ και έφτανε για να του δώσει τη νίκη, καθώς λόγω ενοχλήσεων που αισθάνεται το τελευταίο διάστημα στο γόνατο, άφησε την 2η προσπάθειά του και επρόκειτο να κινηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Δεύτερος ήρθε ο Σουηδός Τομπίας Μόντλερ με άλμα στα 8.31μ. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου θα ανέβει Φινλανδός Πούλι με 8.24. Έτσι η Ελλάδα ήδη μετράει ένα χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Τορούν.

Σελίδα 1 από 946
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ